رویداد جدید

رویداد جدید

معرفی کتاب “زیبا باشید تا زیبا بمانید” در حضور اساتید و دانشجویان فرهیخته در دانشگاه تهران که نگارش و ویرایش آن توسط اینجانب به پایان رسیده بود.

پیام اصلی کتاب که عنوان کتاب را نیز بر خود حمل می‌نماید؛ یعنی، زیبا باشید تا زیبا بمانید کنایه‌ای است به این مضمون که با کسب فضایل و زیبایی‌ها و افزایش دانش و مهارت‌ها به انسان شایسته و زیبایی تبدیل شوید و از ماحصل آن آموزه‌ها، آثار مؤثر و زیبایی خلق نمایید تا جاودانه گردید.

    • Categories: رویدادها
بستن منو